Végrehajtás elrendelése


Akár közjegyző előtt kötött kölcsönszerződésről, akár fizetési meghagyásról van szó, a közjegyző végrehajtást rendelhet el abban az esetben, ha az adós nem fizeti meg a tartozását. A közjegyző által közokiratba foglalt kötelezettségvállalások nem teljesítése (pl. lejárt fizetési határidő, elmaradt törlesztő részlet stb.) esetén a jogosult (hitelező) kezdeményezheti az adós ellen a végrehajtási eljárás megindítását. Ugyanígy a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás esetében is, ha a követelést az adós nem vitatta és a meghagyás jogerőre emelkedett, kérhető a végrehajtás elrendelése.

A végrehajtás elrendelését a közjegyzőnél kell kérelmezni.

A közjegyző által közokiratba foglalt kötelezettségvállalások nem teljesítése (pl. lejárt fizetési határidő, elmaradt törlesztő részlet stb.) esetén a közjegyzői okiratban szereplő jogosult (hitelező) kezdeményezheti az okiratban szereplő kötelezett ellen a végrehajtási eljárás megindítását. A közjegyző, ha a végrehajtás feltételei fennállnak, végrehajtási záradék kiállításával rendeli el a végrehajtást. A közjegyző ilyen esetben a jogszabály alapján nem vizsgálja (nem vizsgálhatja) azt, hogy például a kötelezett teljesített-e, ha igen, azt a jogosult helyesen számolta-e el stb. Ilyen kérdésekben az adósnak kell végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti pert indítani.

A jogosultnak a végrehajtható okiratok kiállítását az okiratot készítő közjegyzőnél kell kérnie. A végrehajtási kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni.

A közjegyző a jogerős fizetési meghagyás alapján rendeli el a végrehajtást. A végrehajtási kérelmet az erre rendszeresített űrlapon, papíralapon vagy elektronikus úton, egy példányban kell benyújtani. A végrehajtás elrendelésére a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző jogosult.

Mennyibe kerül a végrehajtás elrendelése?

A végrehajtási kérelem előterjesztéséért eljárási díjat kell fizetni, melynek mértéke:

 • A fizetési meghagyás végrehajtása elrendelésének a díja a végrehajtandó követelés 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb pedig 150 000 forint. Ha a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelmét a végrehajtás elrendelése előtt, vagy az ügy áttétele tárgyában hozott határozat meghozatala előtt visszavonja, a végrehajtási díj az egyébként fizetendő díj 10%-a, de legalább 5000 Ft, illetve ha az az ügyben már történt valamilyen közjegyzői intézkedés (pl. hiánypótlási felhívás), úgy az egyébként fizetendő díj 50%-a, de legalább 5000 Ft.

  A díj megfizetésének a módja elektronikus beadásnál átutalással, bankkártyával kezdeményezett fizetéssel, papíralapon történő benyújtásnál postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekkel”) történik. A szükséges csekkek a közjegyzői irodákban elérhetőek.

 • Közjegyzői okiratok esetében a végrehajtás elrendelése iránti kérelem esetén az ügyérték 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint a végrehajtási díj. Az ügyérték a végrehajtandó követelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke. Ha több egyetemlegesen kötelezett adós ellen ugyanazon közjegyzői okiratba foglalt, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását kérik, csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a teljes díjat, a további adóssal szemben előterjesztett kérelemre 5000 Ft díjat kell adósonként megfizetni. A közjegyzői okirat alapján kezdeményezett végrehajtási eljárás díját a közjegyző részére kell megfizetni olyan módon, amit ő elfogad (jellemzően készpénzben vagy átutalással, de akár más módon is).

   

  Ha a közjegyzői okirat alapján az ügyérték nem állapítható meg (pl. bérlő kiköltöztetése), 5000 Ft az eljárási díj, melyet szintén a közjegyző részére kell megfizetni.

Az oldalon feltüntetett adatok csak tájékoztató jellegűek, az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Közjegyzői okirat végrehajtását az okiratot készítő közjegyzőnél kérheti abban az esetben, ha a teljesítési határidő eltelt, vagy közjegyzői okirattal igazolja a felmondást és annak adóssal történt közlését. Fizetési meghagyás esetében a végrehajtás elrendelésére az a közjegyző a jogosult, akinél jogerőre emelkedett a fizetési meghagyás.

Miből és mennyit vonhat a végrehajtó?

Ha valakinek lejárt tartozása van és nem fizeti ki, könnyen előfordulhat, hogy a végrehajtóval találja szemben magát. A végrehajtási eljárásban elsősorban az adós munkabéréből, jövedelméből kell a tartozást behajtani, amelynek eredménytelensége esetén következhet az ingóság vagy az ingatlan foglalása. Milyen jövedelmekből tilthat le a végrehajtó és milyen összegben?

A munkabérből  legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni, ugyanakkor mentes a végrehajtás alól a havi munkabérnek az a része, amely egyenlő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegével, azaz 28500 Ft-nak mindenképpen meg kell maradnia. Az említett 50%-ot csak akkor lehet levonni ha a tartozás tartásdíj miatt áll fenn, vagy ha a munkavállalótól követeli vissza az alaptalanul felvett munkabért a munkáltató, vagy ha valaki alaptalanul jutott hozzá társadalombiztosítási ellátáshoz. Nagyon fontos, hogy ha az adóst egyszerre több tartozásból eredő letiltások terhelik , akkor is csak legfeljebb a munkabér 50%-a vonható.

A nyugellátásból legfeljebb 33 százalékot lehet levonni. A levonás a nyugdíj legfeljebb 50%-áig terjedhet gyermektartásdíj és jogtalanul felvett nyugdíj esetén.

A baleseti járadék, a baleseti táppénz, a táppénz, a gyermekgondozási díj (GYED), valamint a csecsemőgondozási díj (CSED) mentes a végrehajtás alól. Csak gyermektartásdíj és jogalap nélküli felvétel esetén lehet belőlük 33%-ot  levonni. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból is legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

A gyermekgondozást segítő ellátásból (GYES) és a gyermeknevelési támogatásból (GYET) legfeljebb 33%-ot lehet levonni ha azokat jogtalanul vették fel. Ugyanez vonatkozik a családi pótlékra is: csak akkor vonható a 33%, ha valaki jogtalanul jutott hozzá valaki. Más tartozás ezekből nem tiltható le!

Az álláskeresők ellátásaiból (álláskeresési járadékból, nyugdíj előtti álláskeresési segélyből, keresetkiegészítésből, és keresetpótló juttatásból) legfeljebb 33%-ot lehet levonni tartásdíj és jogalap nélkül felvett álláskeresői ellátás fejében, más tartozás ebből nem vonható.

A fogva tartott adós keresményéből legfeljebb 50% vonható le.

Végezetül lássuk, hogy mik azok a jövedelmek, amik abszolút mentesek a letiltás alól, tehát ezekből senki, semmit, semmilyen tartozás fejében nem vonhat le:

 • a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,
 • a települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása,
 • anyasági támogatás,
 • a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
 • az egészségkárosodásra tekintettel járó keresetkiegészítés, az átmeneti keresetkiegészítés, a jövedelemkiegészítés, az átmeneti jövedelemkiegészítés, a bányászok egészségkárosodási járadéka,
 • a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényen alapuló gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
 • a nevelőszülő részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és családi pótlék,
 • az ösztöndíj, a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével,
 • a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,
 • a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,
 • a fogva tartott adós részére a kapcsolattartó által célzottan befizetett összeg,
 • a fogyatékossági támogatás.

Ügyvédet keresek

Vissza a főoldalra